EVM

Earned Value Management (EVM) is een methodiek die op een objectieve manier inzicht geeft in de kosten en voortgang van een project of programma. Het principe van deze benadering is dat naast de gebruikelijke planning en kosten een derde variabele in kaart wordt gebracht: de earned value, ofwel de gebudgetteerde waarde van het opgeleverde werk.

Door het samenbrengen van deze drie variabelen kunnen objectieve uitspraken worden gedaan over de huidige status van het project. Objectief, omdat de earned value wordt gemeten aan de hand van daadwerkelijk gerealiseerde producten. De criteria op basis waarvan wordt vastgesteld wanneer een product gereed is (“definition of done”) worden van te voren afgesproken en vastgelegd.  Met behulp van een aantal rekenregels wordt vervolgens een voorspelling gedaan van de te verwachten opleverdatum en de kosten die tot de oplevering zullen worden gemaakt.

Op deze wijze wordt afgerekend met de subjectiviteit van de klassieke “ik-schat-nog-zoveel-procent-te-gaan”-methode. In plaats daarvan wordt de Estimate to Complete berekend op basis van de tot nu toe bereikte resultaten. Al in een zeer vroeg stadium van een (deel)project wordt de werkelijke stand van zaken duidelijk. Dat geeft u de gelegenheid om op tijd passende maatregelen te nemen.

De effectiviteit van de toepassing van EVM staat of valt met de wijze waarop de earned value wordt gemeten. De kwaliteit van de EVM-aanpak hangt af van de implementatie in uw organisatie. De methode moet werkbaar zijn en mag niet meer kosten dan hij oplevert. Verder moet EVM passen binnen de methodieken die al in uw organisatie worden gebruikt. De pragmatische aanpak van Claerhoudt Consultancy voldoet aan deze voorwaarden.